In het het kader van de nieuwe privacywet (AVG) die 25 mei 2018 is ingegaan, dient elke vrijgevestigde therapeut een privacystatement te publiceren op de website. Hiermee wordt onderbouwd wat wordt gedaan om privacygevoelige informatie te beschermen.

Milka Mileusnic, eigenaar van Supervisie en Psychotherapie Praktijk Milka Mileusnic ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86696777, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Milka Mileusnic met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Supervisie en Psychotherapiepraktijk Milka Mileusnic  persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk Milka Mileusnic ;
c. bezoekers van www.supervisie-en-psychotherapiepraktijk-milka-mileusnic.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Milka Mileusnic;
e. alle overige personen die met Milka Mileusnic contact opnemen of van wie Milka Mileusnic persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2.Verwerking van persoonsgegevens

Milka Mileusnic verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. een betrokkene zelf persoonlijk na mondelinge toestemming verstrekt zoals video opnames;

d. gegevens van een betrokkene via verschillende ICT-platforms: Microsoft Teams, Therapieland, Zorgdomein.

 

3.Doeleinden verwerking

Milka Mileusnic verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

 

4.Rechtsgrond

Milka Mileusnic verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.Verwerkers

Milka Mileusnic kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Milka Mileusnic persoonsgegevens verwerken. Milka Mileusnic sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Huidige verwerkers zijn:
-stichting 1nP. Gallasplein 3 3221 AB Hellevoetsluis. 0900 5553000. secretariaat@1np.nl

-EPD omgeving / ROM uitvoerder/ e-health omgeving / boekhouder / emailprovider.

 

6.Persoonsgegevens delen met derden

Milka Mileusnic deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Milka Mileusnic deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.Doorgifte buiten de EER

Milka Mileusnic geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Milka Mileusnic ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.Bewaren van gegevens

Milka Mileusnic bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Milka Mileusnic hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. er worden geen gegevens bewaard na bezoek van de website.

 

9.Wijzigingen privacystatement

Milka Mileusnic kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Supervisie en Psychotherapiepraktijk Milka Mileusnic gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Milka Mileusnic te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Milka Mileusnic door een e-mailbericht te sturen naar m.mileusnic@extenzo.nu

 

Aanvulling op het bovenstaande privacystatement:

Recht op inzage en afschrift
U hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen. U hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als u digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mag ik u ook digitaal een kopie van uw dossier verstrekken. 

Recht op correctie of aanvulling
Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien u dat wenst een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opnemen. 

Recht op vernietiging
U kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) uw gegevens uit uw behandeldossier te laten vernietigen. Dit geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor uw gegevens in mijn administratie (zoals factuur) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving langer moet bewaren. In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan uw verzoek te voldoen; ik zal u dan uitleggen waarom.

Toegang tot uw dossier
Alle personen in de praktijk die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit geldt ook voor de collega die mij vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Zij zijn net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. Uw dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om u van goede zorg te voorzien.

Informatie delen:

Huisarts/verwijzer

Alleen met uw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie ik u doorverwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit uw dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zal ik u opnieuw om toestemming vragen, zodat u weet welke informatie ik met welke doel deel en met wie. Als u toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. 

Derden
Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval uw gerichte toestemming voor nodig en zal vooraf met u doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar.

Als u mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

Ook als u toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.