AANMELDING EN INSCHRIJVING 

 

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen kunt u mailen naar  info@supervisie-en-psychotherapiepraktijk-milka-mileusnic.nl of  m.mileusnic@extenzo.nu Ik verzoek u om geen inhoudelijke informatie over uw problematiek hierop te vermelden, gezien de wet op de privacy. Ik neem zo snel mogelijk, per email of telefonisch, contact met u op.  Na een korte screening van uw klachten beslissen we of een intakegesprek ingepland wordt.

 

Bij problematiek waarbij dissociatie, verslaving, psychose, ernstige suïcidaliteit, zelfbeschadiging of forse eetproblematiek centraal staat kan ik u helaas niet helpen en daarvoor adviseer ik u in overleg met de huisarts een verwijzing te regelen naar een van de grotere instellingen in de regio.  

Verwijzers kunnen desgewenst eerst contact met mij opnemen voor overleg over de verwijzing.

 

Bij uw eerste bezoek aan Supervisie en Psychotherapiepraktijk Milka Mileusnic wordt de inschrijving gedaan.

De aanmelding en inschrijving bij Stichting 1np online wordt door de cliënten zelf gedaan via de website van 1nP online.

 

Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:

-Naam en geboortedatum

-Adres, telefoonnummer en e-mailadres

-BSN nummer en geldig rijbewijs of identiteitsbewijs om het BSN nummer te kunnen checken.

-Contactgegevens huisarts
-Verwijsbrief: Voor behandelingen in de basis-GGZ of specialistische-GGZ, om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, is een verwijsbrief nodig van een huisarts (of bedrijfsarts of psychiater). Daarop dient te staan of voor basis–GGZ of specialistische–GGZ wordt verwezen, dat er sprake is (of een vermoeden) van een psychische stoornis, gedefinieerd volgens de DSM-5, de AGB code van de verwijzer en diens handtekening. De datum op de verwijsbrief dient voor de datum van het eerste gesprek te liggen. Voor een kortdurend traject (8-10 gesprekken) krijgt u een verwijzing voor de generalistische basis GGZ. Voor een langerdurend traject krijgt u een verwijzing voor de specialistische GGZ.

-Naam zorgverzekeraar en zorgpolis en polisnummer

 

Voor behandeling die niet via de basis–GGZ of specialistische–GGZ loopt (dus indien er geen sprake is van een stoornis / psychiatrische aandoening(en)), is een verwijsbrief geen voorwaarde. 

 

INTAKE EN ADVIESGESPREK  

 

De intakefase bestaat uit één of enkele gesprekken waarin uw klachten en uw hulpvraag in kaart worden gebracht. In deze fase kan ik, naast de interviews, ook de klachtenvragenlijsten en de psychologische tests gebruiken. U kunt te allen tijde besluiten of u wel of niet verder wilt. Tijdens adviesgesprek maken we een concreet behandelplan waarin de doelen voor de behandeling opgenomen worden en specifieke voorwaarden voor de behandeling worden besproken. Daarna starten we de behandeling. Als op basis van de intake helder wordt dat een behandeling niet passend is, dan verwijs ik u terug naar de huisarts. De huisarts kan dan doorverwijzen naar een andere GGZ-instelling.

 

BEHANDELING

 

Nadat we een behandelplan opgesteld hebben, kunnen we direct aan de slag met uw behandeldoelen. De duur van de behandeling is afhankelijk van uw klachten en wensen. Dit kan variëren van enkele gesprekken tot meer dan een jaar. Over het algemeen is de behandeling een afspraak 1x per week. Afhankelijk van de problematiek soms ook 2x per week. De afspraken duren meestal 60 minuten. Bij bepaalde technieken zoals bijvoorbeeld EMDR of exposure therapie wordt voor de sessie soms 90 min uitgetrokken. In de beginfase van de behandeling ligt de frequentie van de gesprekken veelal wat hoger dan in de loop van de behandeling.

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats waarin we, naast onze beider bevindingen en aan de hand van scores op vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring) beoordelen of de behandeling aanslaat, aangepast of afgerond moet worden of dat we moeten constateren dat behandeling niet lijkt te helpen. In het laatste geval zullen we uiteraard bespreken hoe dan verder en kan ik advies aan u geven.

 

BEREIKBAARHEID BUITEN KANTOORTIJDEN 

 

Supervisie en Psychotherapiepraktijk Milka Mileusnic 

Buiten kantooruren in geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of met de huisartsenpost buiten praktijktijden van de huisarts. Ik probeer ingesproken voicemailberichten en email zoveel mogelijk binnen 24uur te beantwoorden.

 

Stichting 1nP

Buiten kantooruren in geval van crisis dient u contact op te nemen met het contactnummer van Stichting 1nP en wordt u doorgeschakeld naar de crisisdienst van Parnassia.