Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Vergoeding van uw behandeling valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385 per persoon.

 

VERZEKERDE ZORG


a) Gecontracteerde verzekerde zorg

 

Supervisie en Psychotherapiepraktijk Milka Mileusnic heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: ENO (HollandZorg en Salland), ASR (A.S.R, Ditzo Zorgverzekering),  EUcare (Aevitae en Care4life), Menzis (Menzis, Anderzorg Zorgverzekeraar, Hema, VinkVink), Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid), DSW (DSW, InTwente Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar) en VGZ (VGZbewust, IZA, IZZ, Univé, VGZ, UMC, Zekur) Dit betekent dat de betaling van uw behandeling verloopt via deze zorgverzekeraars.  De nota zal maandelijks automatisch naar de zorgverzekeraar worden gestuurd. 

Bij het niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is  een no-show tarief van € 80,00.

 

Stichting 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De inschrijving bij 1nP online zorgt ervoor dat uw behandeling, op het eigen risico na, wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Er zal maandelijks worden gedeclareerd voor de sessies, en de nota zal door 1nP online direct naar de zorgverzekeraar worden gestuurd. Belangrijk: met enkele zorgverzekeraars geldt dat 1nP specifieke afspraken heeft  die van invloed zijn op de aanname als cliënt  en op de vergoeding. Check dit vooraf op de website van 1nP.  

Mocht u minder dan 24 uur van tevoren of helemaal niet afzeggen worden er kosten in rekening gebracht. Check dit vooraf op de website van 1nP.  

 

b) Ongecontracteerde verzekerde zorg 

 

Als u bij mij ongecontracteerde verzekerde zorg wilt afnemen en deze wilt declareren bij uw verzekeraar informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject. Betaling vindt in dit geval plaats via een factuur die u na elke sessie krijgt thuisgestuurd via de post of  via de mail. Deze kunt u vervolgens zelf declareren bij uw verzekering. Binnen de verzekerde zorg worden de kosten gerekend volgens de geldende  (maximale) tarieven de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de tarieven voor klinisch (neuro)psycholoog in 2024. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners  ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%. 

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA- tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen (een wettelijk tarief ) wordt wel 100% van het NZA-tarief vergoed. 

 

ONVERZEKERDE ZORG

 

Behandeling van problemen zonder dat er sprake is van een DSM-5 diagnose vallen onder onverzekerde zorg en worden door de zorgverzekeraars niet vergoed. In deze gevallen is coaching en behandeling op eigen kosten mogelijk. Hetzelfde geldt voor cliënten die om welke reden dan ook de behandeling niet willen laten lopen via hun basisverzekering. De kosten voor een individueel coaching consult zijn: € 130,00 voor een consult van 45min,  € 175,00 voor een consult van 60min en 220,00 voor een consult van 75min. 

 

Betalingsvoorwaarden:
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. U kunt deze kosten (€ 80,00) niet verhalen op uw zorgverzekeraar.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.